Olga Shuvalova Weight Height Measurements

2023 Body stats

Olga Shuvalova weight
Not available
Olga Shuvalova height
5' 7" (170 cm)
Olga Shuvalova body measurements
Not available

Background

Olga Shuvalova full name
Olga Aleksandrovna Shuvalova
Olga Shuvalova middle name
Aleksandrovna
Olga Shuvalova nicknames
Îëüãà Øóâàëîâà,
Øóâàëîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Olga Shuvalova birthplace
Leningrad, RSFSR, USSR now St. Petersburg, Russia
Olga Shuvalova date of birth
December 9, 1985
Olga Shuvalova age in 2023
37
Olga Shuvalova zodiac
Sagittarius
Olga Shuvalova ethnicity / ethnic background
Not available
Olga Shuvalova nationality
Russian
Olga Shuvalova religion
Not available
Is Olga Shuvalova gay?
Not available

Profession

Olga Shuvalova job
Actress
Search 100,000+ People